Szukaj
 
     
   

Informacja o Programie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 (PO KL), skupia się na wsparciu osób młodych na rynku pracy, poprawie efektywności wybranych polityk publicznych, rozwoju szkolnictwa wyższego dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, wsparciu dla obszaru zdrowia oraz promocji innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Więcej informacji na temat PO WER można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Programu (www.power.gov.pl).

Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”, w ramach IV. osi priorytetowej „Innowacje i współpraca ponadnarodowa” (Działanie 4.3).

W ramach Działania 4.3 zostaną dofinansowane projekty ukierunkowane na rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy z tymi partnerami, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 będą mogły być realizowane we wszystkich priorytetach inwestycyjnych przewidzianych w celach tematycznych od 8 do 11 PO WER, co oznacza, że będą one mogły wpisywać się w szeroki zakres tematyczny. Zakres tematyczny konkursów będzie doprecyzowany poprzez listę tematów współpracy ponadnarodowej, w ramach których będzie można składać wnioski o dofinansowanie.


Kto może realizować projekty oraz w nich uczestniczyć?

Projekty w ramach działania 4.3 realizowane są tylko w trybie konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty posiadające wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Ze wsparcia w ramach działania 4.3 możesz korzystać w szczególności jako realizator projektu czyli beneficjent (wnioskodawca), który wypracuje rozwiązanie współpracy ponadnarodowej dla siebie lub dla innej instytucji, która będzie je chciała później wdrożyć do swojej działalności (tzw. użytkownik wypracowanego rozwiązania).

Ponadto, ponieważ wypracowywane rozwiązania współpracy ponadnarodowej mają być testowane, w realizacji działania 4.3 będzie można wziąć udział także jako uczestnik projektu, tj. osoba, która będzie to rozwiązanie testowała w praktyce.


Beneficjentami (wnioskodawcami) w ramach działania 4.3 mogą być: 

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Grupy docelowe / ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach działania 4.3 to:

 • osoby/podmioty właściwe dla tematów współpracy ponadnarodowej określonych dla danego konkursu;
 • grupy docelowe właściwe dla projektów współfinansowanych z EFS realizowanych w ramach PO WER lub regionalnego programu operacyjnego w przypadku rozszerzenia tych projektów o komponent ponadnarodowy oraz osoby/podmioty niezbędne do realizacji współpracy ponadnarodowej;

czyli m.in.:

 • instytucje i organizacje, w tym m.in. publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej, administracja publiczna, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy;
 • indywidualne osoby, w tym m.in. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, uczniowie różnych typów szkół, pracownicy przedsiębiorstw i administracji publicznej.


Uwaga!

W poszczególnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej itp. podmiotów uprawnionych do wnioskowania w danym konkursie.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w regulaminie konkursu.


Jakie projekty można realizować?

Jeżeli chce się otrzymać dofinansowanie na wdrożenie projektu współpracy ponadnarodowej w ramach dziania 4.3 trzeba wypracować – we współpracy z partnerem z zagranicy – nowe rozwiązanie dla istniejącego problemu społecznego, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Nowe rozwiązanie może powstawać we współpracy z partnerem z zagranicy od samego początku, tj. możemy je tworzyć wspólnie lub równolegle z partnerem (każdy dla siebie), ale może to być także dostosowanie do polskich warunków rozwiązania, które już istnieje za granicą, jest to wówczas tzw. adaptacja.

Również w przypadku, gdy dla realizacji innego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zachodzi potrzeba wykorzystania w jakimś jego zakresie rozwiązania stosowanego zagranicą – także można otrzymać wsparcie w ramach dziania 4.3. Ponadto dofinansujemy współpracę z instytucjami z zagranicy takim polskim instytucjom i podmiotom, które będą chciały stworzyć z partnerami zagranicznymi sieci współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, podnoszenia jakości działań oraz wymiany informacji i doświadczeń.

W celu realizacji projektów współpracy ponadnarodowej można połączyć siły i stworzyć partnerstwo z innymi polskimi instytucjami, jest to tzw. partnerstwo krajowe. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w ramach dziania 4.3 oraz istotą projektu współpracy ponadnarodowej jest współpraca z partnerem lub partnerami z zagranicy oraz wykazanie wartości dodanej tej współpracy dla naszego projektu. Wartość dodana współpracy ponadnarodowej oznacza, że bez współpracy z partnerem zagranicznym nie moglibyśmy rozwiązać zidentyfikowanego przez nas problemu. 

Konieczne jest także – inaczej niż miało to miejsce w zeszłym okresie programowania w ramach PO KL – wdrożenie wypracowanego rozwiązania do praktyki.

Punktem wyjścia do ubiegania się o środki na realizację projektu współpracy ponadnarodowej jest świadomość i wiedza na temat potrzeby zmiany istniejącej sytuacji. Kiedy już wiemy, jaki obszar wymaga zmiany, należy zastanowić się i poszukać informacji na temat tego, czy zidentyfikowany przez nas problem nie został już z sukcesem rozwiązany. Jeśli nie znajdziemy takich rozwiązań, możemy założyć, że współpraca z partnerem z zagranicy będzie miała dla rozwiązania naszego problemu wartość dodaną. Wówczas należy znaleźć partnera z zagranicy, który już takie rozwiązanie posiada (w celu jego zaadaptowania do polskich warunków) lub jest zainteresowany jego stworzeniem razem z nami. Należy także pamiętać, że pracujemy nad naszym rozwiązaniem po to, aby je zastosować w polskich warunkach, tak więc istotna jest również analiza możliwości jego późniejszego wdrożenia w kraju.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących realizacji projektów współpracy ponadnarodowej określone każdorazowo w kryteriach wyboru projektów w dokumentacji konkursowej oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie tych projektów znajdziesz w zakładce Aplikowanie krok po kroku oraz dostępnych tam dokumentach.

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego