Szukaj
 
     
   

Lista ekspertów oceniających wnioski

Baza ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektu będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Pośrednicząca (IP). Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

- stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,

- wartość projektu,

- liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,

- czas trwania projektu,

- znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

1) eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom;

2) eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wybiera IP. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, a zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest między innymi złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

  1. korzystają z pełni praw publicznych;
  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

 

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

 

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 646 KB
WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW_działanie 4.3. PO WER_07.2017.pdfData dodania: 2017-08-24 08:14:39
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego