Szukaj
 
     
   

Dowiedz się o instytucji

Na mocy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, zawartego w dniu 13 stycznia 2015 roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Projektów Europejskich (CPE), CPE powierzono realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do najważniejszych zadań IP należą m.in.:

  1. Dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu;
  2. Zawieranie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu;
  3. Monitorowanie postępów i rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;
  4. Kontrola realizacji dofinansowanych projektów;
  5. Monitorowanie postępów w realizacji Działania;
  6. Prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER;
  7. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Kwota alokacji na finansowanie projektów w ramach Działania 4.3 w latach 2014−2020 wynosi ponad 100 mln EUR.

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego