Szukaj
 
     
   

O Programie

 

Logo Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

 • Cel

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. Wspierane są transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko–saksońskiego, a które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie rozwiązane i/lub podjęte.

Dokument Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 do pobrania.

 • Obszar

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 jest realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów:

9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim ( powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra), powiatu żarskiego w województwie lubuskim, oraz po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia: powiaty Görlitz i Bautzen.

Realizacja projektów z partnerami spoza obszaru wsparcia Programu jest możliwa. W ramach projektu dopuszczalna jest realizacja działań poza obszarem wsparcia, jednak wysokość środków Programu wydatkowanych poza obszarem wsparcia nie może przekroczyć 20% dostępnej alokacji Programu. Ponadto projekt taki musi przynosić korzyść obszarowi wsparcia objętego Programem.

 

Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

 

 • Cele tematyczne i priorytety

W ramach Programu przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

 

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Priorytet ten koncentruje się na wzmocnieniu spójności społecznej, zmianie postrzegania regionu i jego transgranicznego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Działania podejmowane w ramach tej osi powinny prowadzić do wzrostu atrakcyjności obszaru wsparcia, wspierać ochronę, rewitalizację, dostępność zabytków kultury, przemysłu i rzemiosła wraz z ich otoczeniem oraz powinny polegać na polepszeniu infrastruktury kulturalnej. Wspierane są również przedsięwzięcia skierowane na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, takie jak wypracowanie wspólnych standardów i strategii ochrony i zachowania dóbr kultury, rewitalizacji i wspierania zabytków natury i kultury.

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna

Oczekiwanym rezultatem dla tej osi jest usprawnienie przejazdów przez granicę i skrócenie czasu podróży pomiędzy miejscowościami w pasie przygranicznym. Interwencja w ramach programu powinna przyczynić się do wzrostu mobilności ludności, a co za tym idzie do większego ich udziału w życiu społeczno-gospodarczym obszaru wsparcia.

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna

Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy i uwzględniającej konieczne wzmocnienie potencjałów innowacyjnych. Założeniem jest tworzenie programów kształcenia dla szkół wyższych, jak również kształcenie zawodowe i ustawiczne zatrudnionych w zakresie kwalifikacji dostosowanych do wymagań polskich i niemieckich pracodawców w obszarze wsparcia. Wraz z nowymi programami nauczania wzrośnie także jakość kształcenia i szkoleń na wszystkich poziomach edukacji. Na każdym etapie kształcenia zwiększy się ilość czasu poświęconego na naukę języka niemieckiego/polskiego w celu pokonania bariery językowej. Do najważniejszych efektów tego priorytetu należeć ma wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Wiele wyzwań stojących przed obszarem wsparcia można w sposób najbardziej efektywny rozwiązać w ramach współpracy transgranicznej. Kluczowa jest przy tym rola administracji publicznej i instytucji, które posiadają doświadczenie w tego typu działalności. Ich zadaniem jest tworzenie trwałych platform współpracy na obszarze wsparcia. W tym kontekście efektem realizacji programu powinno być lepsze zrozumienie funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego sąsiada, a także inicjowanie działań mających na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur. Efektem programu ma być intensyfikacja współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom, w tym naturalnym.

 W programie funkcjonuje również Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

 

 • Beneficjenci

Każdy projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 powinien obejmować beneficjentów z obu państw uczestniczących.

Jeden z beneficjentów projektu przejmuje rolę beneficjenta wiodącego, który jest stroną umowy o dofinansowanie.

Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji:

 1. jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
  - posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
  - nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
 2. podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie posiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadający osobowość prawnąoraz finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym;
 3. organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczegozgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
  - posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  - nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
 4. małe i średnie przedsiębiorstwaw osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

 

 • Budżet

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i rozkłada się następująco na poszczególne osie priorytetowe:

 

Oś Priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe 21,7 mln EUR

Oś Priorytetowa II Mobilność regionalna 13,6 mln EUR

Oś Priorytetowa III Edukacja transgraniczna 10,14 mln EUR

Oś Priorytetowa IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 20,36 mln EUR

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

 • Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni polski minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ponadto IZ wykonuje funkcję Instytucji Certyfikującej (IC), tj. w tym zakresie odpowiada w szczególności za certyfikację wydatków w ramach programu do KE. W realizacji zadań, wynikających z przepisów UE, IZ jest wspierana przez Instytucję Krajową – Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa. Instytucja Krajowa jest dla Instytucji Zarządzającej partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania programu w niemieckiej części obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji programu po niemieckiej stronie.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu, jak i harmonogramy naboru wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej programu: http://www.plsn.eu.

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego