Szukaj
 
     
   

Procedura wyboru projektów oraz kryteria

Kryteria oceny projektów

Każdy złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek o dofinansowanie przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną, przy czym w niektórych przypadkach może to być połączona ocena formalno-merytoryczna. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do dofinansowania projektu.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Wśród kryteriów wyboru projektów znajdują się kryteria ogólne (wspólne dla wszystkich projektów), które obejmują kryteria: formalne, merytoryczne i horyzontalne oraz kryteria szczegółowe (właściwe dla danego konkursu), które mogą obejmować kryteria: dostępu, premiujące, strategiczne i warunkujące.

Wszystkie kryteria wyboru projektów zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący dla Programu (KM). Kryteria ogólne dla PO WER zatwierdzone przez KM w załączniku. Kryteria szczegółowe zatwierdzane są dla poszczególnych konkursów w ramach Rocznych planów działania.

Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.


Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i formie do właściwej instytucji,
 • prawidłowość sporządzenia wniosku, tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj beneficjenta, gdzie sprawdzane będą m.in.:
  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi, itp.),
  • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej (jeśli projekt ją zawiera),
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:
  • typem projektów i rodzajów działań przewidzianych do wsparcia,
  • zasięgiem geograficznym programu,
  • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:
  • wymagana liczba egzemplarzy wniosku,
  • złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,
  • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • kompletność wymaganych załączników,
 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:
  • wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.


Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Co do zasady, projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska od każdego z dwóch oceniających co najmniej 60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • adekwatność doboru i opisu wskazników realizacji projektu,
 • adekwatność doboru grupy docelowej,
 • trafność opisanej analizy ryzyka,
 • spójność oraz trafnoścć doboru i opisu zadań przewidzianych w projekcie,
 • zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów,
 • potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów,
 • sposób zarzadzania i wykonalność finansowa projektu.

Ponadto w ramach kryteriów horyzontalnych oceniana jest zgodność projektu z prawodawstwem krajowym i unijnym oraz celem wskazanym w Programie dla poszczególnych osi priorytetowych.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na listę projektów wybranych do dofinansowania, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.


Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje instytucja organizująca konkurs, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na stronie pojedynczego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów pojawią się w późniejszym terminie.

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 545 KB
Ogólne kryteria wyboru projektów PO WERData dodania: 2015-05-07 14:03:32
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego