Szukaj
 
     
   

Dowiedz się o polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym Instytucji Pośredniczącej dla działania 4.3 w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Centrum Projektów Europejskich jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.3 w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwana dalej IP PO WER, zobowiązana jest do wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka.

Instytucja Pośrednicząca PO WER realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, również dotyczącymi współpracy z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i/lub w zakresie prowadzenia spraw o nadużycia finansowe i wynikających z nich przestępstw. Polityka opiera się także na dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w dziedzinie wykrywania  i zwalczania nadużyć finansowych.

 

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego związanego z wdrażaniem działaniem 4.3 w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach wdrażania działania 4.3 PO WER  wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego.

Informacje na temat nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów uprzejmie prosimy zgłaszać:

 • pocztą na adres:

Centrum Projektów Europejskich

Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

naduzycia@cpe.gov.pl

 

Dokumenty dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Celem zwiększenia świadomości w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, IP POWER rekomenduje zapoznanie się z poniżej przedstawionymi dokumentami oraz ich stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to właściwe.

 1. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
 1. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).

 2. Podręcznik, Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Doświadczenia i praktyki w państwach członkowskich.

 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

 4. Poradnik „Zmowy przetargowe”, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

 5. Nota COCOF – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-EN).

 6. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010.

 7. Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2012.

 8. Podręcznik antykorupcyjny przedsiębiorców, Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2011

 

Przydatne linki

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 8.09 MB
Rekomendacje_CBA.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 2.62 MB
uokik_zmowy_przetargowe.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 297 KB
Polityka CPE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.pdfData dodania: 2016-10-07 13:47:52
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 2.26 MB
Zamówienia publiczne-porady Komisji Europejskiej dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 97 KB
_Information_Note_for_Fraud_Indicators_for_ERDF_ESF_and_CF.pdf_ (1).pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 4.40 MB
CBA_Poradnik_anykorupcyjny_dla_przedsiebiorcow.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: docx
Rozmiar: 128 KB
Handbook the role of Member States' auditors in fraud prevention and detection PL.docxData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 440 KB
OECD_zmowy_PZP.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 289 KB
OLAF_konfikt_intersów_PZP.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 2.40 MB
OLAF_podrabianie_dokumentów.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 3.21 MB
Poradnik_antykorupcyjny_dla_urzednikow.pdfData dodania: 2016-02-17 14:17:54
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego