Szukaj
 
     
   

Podręczniki i dokumenty

Kwalifikowalność wydatków:
Partnerów obowiązują oficjalne dokumenty opracowane przez Wspólne Sekretariaty poszczególnych Programów Współpracy INTERREG 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Robocze tłumaczenia dokumentów programowych na język polski dostępne są w serwisie programów EWT:

Program Interreg Europa Środkowa  (Interreg Central)

 1. Podręcznik partnera projektu: Implementation Manual
 2. Poradnik - <pobierz>
 3. Pytania i odpowiedzi <pobierz>
 4. Strona internetowa programu: www.interreg-central.eu
 5. Kluczowe dokumenty -<link>

 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic)

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - <pobierz>
 3. Strona internetowa programu: www.interreg-baltic.eu
 4. Kluczowe dokumenty i narzędzia - <link>

 

Program Interreg Europa (Intererg Europe)

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - <link>
 3. Pytania i odpowiedzi <pobierz>
 4. Strona internetowa programu: www.interregeurope.eu
 5. Kluczowe dokumenty - <link>

 

Program URBACT III

 1. Podręcznik partnera projektu: Programme Manual
 2. Poradnik - <link>
 3. Pytania i odpowiedzi <pobierz>
 4. Strona internetowa programu: www.urbact.eu

 

Program INTERACT

Celem Programu INTERACT jest poprawa zdolności instytucjonalnych oraz wydajności administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania i kontroli nad programami EWT,

b) osiągania i przekazywania wyników programu,

c) zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (EUWT, Fundusze Odnawialne, strategie makroregionalne itp.).

W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków. Działalność programu polega na świadczeniu pomocy eksperckiej administracjom narodowym i instytucjom programowym zaangażowanym w realizację EWT.

Strona internetowa programu: www.interact-eu.net

Pytania i odpowiedzi- <pobierz>

Matryca kosztów kwalifikowalnych

 

Dokumenty ogólne dotyczące kontroli I stopnia

1. Ustawa wdrożeniowa - <pobierz>

2. Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - <pobierz>

3. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansownym ze środków Unii Europejskiej - <zobacz>

4. Kryteria oceny ofert - <pobierz>

5. Pozacenowe kryteria ofert - <pobierz>

6. Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych - <pobierz>

7. Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - <pobierz>

8. Identyfikacja przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych - <pobierz>

9. Ogólne dokumenty dotyczące kwalifikowania wydatków (serwis INTERACT) - <przejdź>

10. Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień - <pobierz>

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego