Szukaj
 
     
   

Podstawy prawne

Kontrola I stopnia (FLC) przeprowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz na podstawie Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

 

Cała korespondencja przesyłana pocztą tradycyjną dotycząca kontroli I stopnia powinna być kierowana na adres:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego