Szukaj
 
     
   

Procedura skargowa od wyników kontroli administracyjnej

W przypadku wydatków niecertyfikowanych w trakcie kontroli administracyjnej, Partner otrzyma informacje o wynikach kontroli administracyjnej z wskazaniem przyczyny.

Partner ma prawo zgłoszenia do FLC umotywowanych pisemnych zastrzeżeń na informację o wynikach kontroli administracyjnej, w terminie 14 dni kalendarzowych (art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej) – data otrzymania korespondencji elektronicznej.

FLC może wydłużyć termin na wniosek beneficjenta złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

FLC rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 14 dni kalendarzowych.

FLC ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności weryfikacyjne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Podjęcie przez FLC tych czynności lub działań każdorazowo przerywa bieg terminu.

FLC informuje o przedłużeniu terminu.

FLC rozpatruje zastrzeżenia – brak możliwości zgłoszenia dalszych zastrzeżeń - art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej - od decyzji o niekwalifikowaniu wydatku nie można się odwołać.

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego