Szukaj
 
     
   

Kontrola zamówień publicznych

Kontrola EX-ANTE postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych

Partner jest uprawniony przed ogłoszeniem postępowania o zamówienie publicznego do przedłożenia dokumentacji przetargowej do Kontrolera I stopnia celem wstępnej oceny zgodności opracowanej dokumentacji z ustawą PZP.

Ocena uprzednia (ex-ante), co do zasady, pełni funkcję prewencyjną i doradczą, ma pomóc beneficjentowi ustrzec się przed negatywnymi skutkami ewentualnych naruszeń przepisów ustawy PZP, szczegółowych wymagań określonych w dokumentach programowych lub zasad unijnych i krajowych.

Kontroler I stopnia przeprowadza ocenę ex-ante, jeśli zostaną spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 • do Kontrolera I stopnia został złożony wniosek beneficjenta o przeprowadzenie oceny ex-ante,
 • postępowanie jeszcze nie zostało wszczęte przez beneficjenta,
 • umowa o dofinansowanie na realizację projektu została podpisana.

Informacja z wynikami kontroli ex ante przekazywana jest beneficjentowi, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji do oceny.


Dokumenty do kontroli ex-ante

Kontroler I stopnia na wniosek Partnera poddaje weryfikacji projekty dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

    projekt ogłoszenia o zamówieniu,
    projekt SIWZ,
    projekt zaproszenia do negocjacji

projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. W trakcie dokonywania oceny ex-ante zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia naruszeń przepisów ustawy PZP, o których mowa w Taryfikatorze, a w szczególności możliwości użycia zapisów naruszających zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia, warunkach udziału w postępowaniu, ocenie ofert, prawidłowości wyboru tryby postępowania.

UWAGA:

Kontroler I stopnia nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie procedury zamówienia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy PZP za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

Przekazanie zastrzeżeń lub brak zastrzeżeń Kontrolera I stopnia po przeprowadzonej ocenie ex-ante nie wyklucza zidentyfikowania przez Kontrolera I stopnia nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie kontroli wydatków.

W przypadku zastrzeżeń do treści projektów dokumentów Kontroler I stopnia informuje beneficjenta, że niewprowadzenie zmian do dokumentacji może skutkować uznaniem części lub całości wydatku za nieprawidłowy na dalszych etapach kontroli.

Przekazanie zastrzeżeń lub brak zastrzeżeń Kontrolera I stopnia po przeprowadzonej ocenie ex-ante nie wyklucza zidentyfikowania przez Kontrolera I stopnia nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na etapie kontroli wydatków.

W przypadku zastrzeżeń do treści projektów dokumentów Kontroler I stopnia informuje beneficjenta, że niewprowadzenie zmian do dokumentacji może skutkować uznaniem części lub całości wydatku za nieprawidłowy na dalszych etapach kontroli.

UWAGA:

Kontroler I stopnia weryfikuje dokumentację jednokrotnie, dokumentacja poprawiona przez beneficjenta w wyniku zgłoszenia zastrzeżeń po przeprowadzonej ocenie ex-ante nie jest powtórnie weryfikowana przez Kontrolera na etapie oceny ex-ante.

 

Kontrola EX-POST postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kontrola ex-post przeprowadzona jest po udzieleniu zamówienia publicznego. Kontroler I stopnia nie przeprowadza kontroli ex-post jeżeli:

 • wydatki dotyczące udzielonego zamówienia nie są rozliczane za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków w linii budżetowej koszty biurowe i administracja,

jeśli pomimo wyłączenia podmiotowego lub przedmiotowego ze stosowania ustawy PZP partner przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy PZP,

 • w odniesieniu do zamówień publicznych przeprowadzonych zgodnie z ustawą PZP o charakterze pomocniczym w stosunku do działań realizowanych w projekcie np. postępowanie na poziomie całej instytucji na materiały biurowe, tłumaczeniowe, cateringowe w przypadku gdy suma wydatków rozliczanych w ramach projektu jest równa lub niższa niż 4500 PLN brutto – nie dotyczy postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych wyłącznie na potrzeby projektu.
 • wydatki dotyczące udzielonego zamówienia nie są rozliczane za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

 

Kontrola ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez beneficjentów dokonywana jest przez Kontrolera I stopnia niezależnie od weryfikacji administracyjnej lub kontroli na miejscu.

UWAGA:

Celem usprawnienia kontroli administracyjnej (weryfikacji złożonych raportów), rekomenduje się przedłożenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, bezpośrednio po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne, niezależnie od harmonogramu okresów sprawozdawczych. Brak wydatków w ramach danej umowy o zamówienie publiczne nie wyklucza kontroli ex-post.

Dokumenty do kontroli EX-POST

W przypadku zamówień publicznych partner projektu jest zobowiązany dostarczyć do kontroli I stopnia następującą dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Protokół z postępowania o zamówienie publiczne wraz z wszystkimi załącznikami,
 • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z ewentualnymi zmianami,
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami,
 • Umowę o zamówienie publiczne wraz z ewentualnymi aneksami,
 • Oferty wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Treść zapytań i odpowiedzi – jeśli dotyczy
 • Wniesienie wadium – jeśli dotyczy
 • Dokument powołujący Komisję przetargową – jeśli dotyczy
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

 

UWAGA:

Niezależnie od wybranej procedury, przy udzielaniu zamówienia należy przestrzegać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, środki finansowe należy wydatkować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zaś proces wyboru powinien być odpowiednio udokumentowany.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych kontroler ma prawo nałożyć korektę finansową zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego