Szukaj
 
     
   

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym funkcjonująca w Wydziale Kontroli CPE jako jednostce pełniącej funkcje kontrolera krajowego / kontrolera I stopnia w ramach programów współpracy transnarodowej oraz międzyregionalnej.

 

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Wydział Kontroli CPE jako jednostka pełniąca funkcje kontrolera krajowego / kontrolera I stopnia w ramach programów współpracy transnarodowej oraz międzyregionalnej, zwany dalej FLC, zobowiązany jest do wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka.

FLC realizuje politykę zapobiegania nadużyciom finansowym, w tym ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, również dotyczącymi współpracy z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i/lub w zakresie prowadzenia spraw o nadużycia finansowe i wynikających z nich przestępstw. Polityka opiera się także na dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w dziedzinie wykrywania  i zwalczania nadużyć finansowych.

 

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego w ramach działania FLC

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach działania FLC wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego.

Informacje na temat nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów uprzejmie prosimy zgłaszać:

 • pocztą na adres:

Centrum Projektów Europejskich

Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

naduzycia@cpe.gov.pl

Dokumenty dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Celem zwiększenia świadomości w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, FLC rekomenduje zapoznanie się z poniżej przedstawionymi dokumentami oraz ich stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to właściwe.

 1. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).
 1. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.).

 2. Podręcznik, Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Doświadczenia i praktyki w państwach członkowskich.

 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

 4. Poradnik „Zmowy przetargowe”, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

 5. Nota COCOF – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-EN).

 6. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010.

 7. Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2012.

 8. Podręcznik antykorupcyjny przedsiębiorców, Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa, 2011

 

Przydatne linki

Przydatne dokumenty

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego