Szukaj
 
     
   

O programie

Cel Programu

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

 

Obszar 

Obszar Programu po polskiej stronie  granicy dzieli się na główny oraz przyległy. Obszar główny obejmuje następujące podregiony: suwalski, ełcki, olsztyński, elbląski, starogardzki, gdański i trójmiejski. Obszar przyległy stanowią natomiast dwa podregiony: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem Programu jest cały obwód kaliningradzki.

Obszar Programu Polska-Rosja 2014-2020

Cele tematyczne

Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Priorytety 

W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu:

  1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego.
  2. Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym.
  3. Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja.
  4. Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic.

 

Beneficjenci

Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

 

Budżet 

Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).

Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Instytucja Zarządzająca 

Rolę Instytucji Zarządzającej w Programie pełni Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucja Zarządzająca odpowiada w szczególności za zarządzanie Programem zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz za zapewnienie, że decyzje Wspólnego Komitetu Monitorującego pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego