Szukaj
 
     
   

O programie

  • Cel

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 roku. Program jest realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej. Obecna perspektywa programowa stanowi kontynuację instrumentów UE wspierających polsko-słowacką współpracę transgraniczną, tj. programów przedakcesyjnych PHARE, inicjatywy INTERREG oraz realizowanego w latach 2007-2013 Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.

Głównym celem Programu jest realizacja trzech istotnych wyzwań oraz zniwelowanie braków, jakie charakteryzują obszar wsparcia:

  1. Pierwsze wyzwanie wiąże się z ochroną, wzmocnieniem i rozwojem głównego potencjału obszaru, tj. dziedzictwa naturalnego i kulturowego, stanowiącego bogate źródło komparatywnych – choć nie konkurencyjnych wobec siebie – zasobów. Realizacja Programu powinna doprowadzić do rozwoju nowych, inteligentnych form promocji zarówno środowiska naturalnego, jak i dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego i skutecznego sposobu ich wykorzystania, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego oraz w przemyśle kreatywnym.
  2. Drugie wyzwanie polega na usprawnieniu infrastruktury transportowej. Transgraniczne połączenia drogowe, zwłaszcza lokalne i regionalne, stanowią jedną z najsłabszych stron obszaru pogranicza. Program powinien więc wspierać realizację projektów, które w skali lokalnej i subregionalnej umożliwiłyby inwestycje drogowe pozwalające na stworzenie zintegrowanej sieci komunikacyjnej łączącej obie strony, ułatwiającej dostęp do korytarzy TEN-T i wykorzystującej rozwiązania przyjazne środowisku. Istotne znaczenie będą także mieć projekty, które pozwolą na rozwinięcie współpracy transgranicznej w zakresie koordynacji usług transportowych po obu stronach granicy oraz między różnymi rodzajami transportu.
  3. Trzecie wyzwanie dotyczy rozwoju edukacji, głównie na poziomie kształcenia ponadobowiązkowego, a także zwiększania możliwości uczenia się przez całe życie w celu wykorzystania zasobów obszaru – poprzez jej integrację oraz dostosowanie do rynku pracy. Wsparcie udzielone w ramach Programu powinno przyczynić się do poprawy jakości, rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz zwiększenia liczby osób uczestniczących, np. w projektach na rzecz uczenia się przez całe życie, umożliwiających im zmianę kwalifikacji zawodowych lub naukę zawodu, który byłby użyteczny na transgranicznym rynku pracy.
  • Obszar wsparcia

Program udziela dofinansowania jedynie projektom wpisującym się w jego cele, realizowanym w obszarze wsparcia programu, tj. w określonych regionach przygranicznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej lub mającym znaczące oddziaływanie na obszar wsparcia po obu stronach granicy. Poniższa mapa i schematy wskazują obszar wsparcia programu.

 

Obszar wsparcia

Schemat : obszar wsparcia programu w podziale na powiaty (Polska) i okresy (Słowacja)

Polska (powiaty): pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Słowacja (powiaty): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.

 

  • Cele tematyczne i priorytety

W perspektywie programowej 2014 -2020 tematyka realizowanych projektów wpisuje się w jeden z poniższych priorytetów oraz celów szczegółowych:

 

 

  • Beneficjenci

Partnerami projektu dofinansowanego w ramach programu mogą być instytucje, których podstawową działalnością nie jest działalność o charakterze komercyjnym, np. organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kształcenia zawodowego. Szczegółowa lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowana dostępna jest na stronie internetowej programu.

Wszystkie dofinansowane w ramach programu projekty muszą generować efekt transgraniczny tzn. muszą przynosić korzyści dla obszaru pogranicza po obu stronach granicy polsko-słowackiej, tj. dla obu krajów partnerskich programu oraz ich obywateli. W celu maksymalizacji efektu transgranicznego projekty są realizowane we współpracy co najmniej dwóch organizacji, z których jedna pochodzi z Polski, druga ze Słowacji (z wyjątkiem europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej). Projekt musi również generować wartość dodaną, której nie można byłoby osiągnąć poprzez realizację poszczególnych części składowych projektu przez partnerów osobno.

 

  • Budżet

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita kwota środków EFRR alokowanych na lata 2014-2020 to 154 988 723,00 euro. Współfinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Współfinansowanie ze środków EFRR wynosi maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe środki zapewniane są przez partnerów projektów jako tzw. współfinansowanie krajowe. Podział środków na poszczególne osie priorytetowe prezentuje poniższy wykres:

 

Najwięcej, bo aż połowa środków programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

 

  • Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie programem Interreg Polska-Słowacja odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturze Ministerstwa Rozwoju w departamencie współpracy terytorialnej. Odpowiada między innymi za opracowanie dokumentów programowych i ich aktualizację, prowadzenie ewaluacji, podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów do tych umów, rozpatrywanie skarg/zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie, dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta. Instytucja Zarządzająca pełni jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej. 

 

  • Strona internetowa programu

Szczegółowe informacje dotyczące programu, harmonogramy naboru wniosków, daty szkoleń i konsultacji oraz aktualności dostępne są na stronie internetowej programu www.plsk.eu. Strona prowadzona jest zarówno w języku polskim jak i słowackim.

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego