Szukaj
 
     
   

O Programie

logo Programu

 • Cel

Nadrzędnym celem  Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Strategia Kontynuuje on       i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech zaangażowanych państw, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 i PWT EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Program przyczynia się do promowania rozwoju gospodarczego             i społecznego, rozwiązywania wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony, promocji lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału poprzez finansowanie realizacji niekomercyjnych projektów.

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (plik w formacie PDF; rozmiar: 3,72 MB)

 • Obszar

Program skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych. Będzie on realizowany na obszarze obejmującym jednostki NUTS3 po stronie polskiej (2008) oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Białorusi i Ukrainie.

Obszar Programu obejmuje główne regiony wsparcia i regiony przyległe:

w Polsce:

 • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
 • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim);

w Białorusi:

 • obwody główne: grodzieński i brzeski;
 • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;

w Ukrainie:

 • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
 • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Powierzchnia całego obszaru objętego Programem wynosi 316,3 tys. km2, w tym obszar części:

 • polskiej 75,2 tys. km2(w tym 17,9 tys. kmw regionach przyległych);
 • białoruskiej 138,5 tys. km2(w tym 80,6 tys. kmw regionach przyległych);
 • ukraińskiej 102,5 tys.km2(w tym 47,8 tys. kmw regionach przyległych).

Poniższa mapa przedstawia obszar Programu.

Mapa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

 • Cele tematyczne i priorytety

    Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

Projekty realizowane w ramach tego celu mają na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów transgranicznych, wzmacnianie powiązań kulturowych i współpracy, poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych.

Wsparcie w ramach dwóch Priorytetów tego CT:
1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego
będzie zatem skupiać się zarówno na rozwoju transgranicznych potencjałów kulturowych, historycznych i przyrodniczych, jak i na rozwoju turystyki transgranicznej. Priorytety będą koncentrować się na poprawie stanu fizycznego "obiektów" kultury i dziedzictwa naturalnego, a także na działaniach "miękkich" mających na celu promocję i dywersyfikację produktów turystycznych.

   Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)

Cel ten w ramach Priorytetów:
2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury
2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych
przewiduje finansowanie działań związanych z poprawą dostępności transportowej, rozwojem transportu przyjaznego dla środowiska, budową i modernizacją sieci łączności i systemów oraz poprawą infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej na obszarze objętym Programem.

Szczególna uwaga powinna dotyczyć rozwoju dróg lokalnych oferujących istotne efekty transgraniczne i oddziaływanie. Równie ważna jest integracja różnych form transportu i przewoźników, aby przewozy pasażerskie i tranzyt towarów przez obszar Programu były szybsze i bardziej zorientowane na klienta. Wszystkie inicjatywy i wysiłki poprawiające dostępność transportową powinny być oparte na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska

Działania prowadzone w jego ramach mają usprawnić łączność i przepływ informacji między regionami, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej obszaru Programu.

W ramach tego celu tematycznego planowana jest również realizacja Dużych Projektów Infrastrukturalnych związanych z budownictwem/modernizacją infrastruktury transportowej mającej znaczenie transgraniczne

   Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO)

Cel ten realizowany jest w ramach Priorytetów:
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

Peryferyjne obszary przygraniczne, w wielu aspektach, charakteryzują się niską jakością życia mieszkańców, począwszy od trudnych warunków materialnych i gorszego dostępu do rynku pracy, poprzez niewystarczającą dostępność infrastruktury socjalnej, aż do ograniczonego dostępu do systemu ochrony zdrowia.

Realizacja tego celu tematycznego służy poprawie jakości życia mieszkańców obszaru Programu poprzez ułatwianie dostępu do systemu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób ponad granicami, a także rozwój usług społecznych i rynku pracy wraz z ograniczaniem bezrobocia.

   Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami (GRANICE)

Realizacja tego celu powinna służyć polepszeniu efektywności infrastruktury i procedur granicznych, jak również poprawie bezpieczeństwa granic. Zwiększona przepustowość na przejściach granicznych a także poprawa stanu ich bezpieczeństwa jest warunkiem do osiągnięcia pozostałych celów Programu.

Usunięcie przeszkód administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych w przepływie towarów, usług i osób przez granice jest warunkiem pełnego wykorzystania i poszerzenia potencjału społeczno-gospodarczego obszaru Programu. W ramach CT będą wspierane działania dążące do przejrzystości i efektywności procedur celnych i odprawy granicznej. Celem tych działań jest przyspieszenie procedur a ich spodziewanym efektem – szybsze i bezpieczniejsze przekraczanie przejść granicznych.

Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnej migracji i przemytu, walką z przestępczością zorganizowaną, a także przeciwdziałanie i eliminacja nielegalnego handlu rzadkimi i zagrożonymi gatunkami będą finansowane w ramach CT. Ponadto działania poświęcone lokalnemu ruchowi granicznemu, a także służbom granicznym będą wspierane w tym celu. Wsparcie w CT przyczyni się do Celu Strategicznego C współpracy transgranicznej EIS "Promocja lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału".

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 3.70 MB
Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020Data dodania: 2017-04-05 13:07:41
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego