Szukaj
 
     
   

O programie

CEL

Celem Programu Interreg Południowy Bałtyk jest zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną instytucji lokalnych i regionalnych z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. „Niebieski wzrost” odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. „Zielony rozwój” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

 

OBSZAR

 

CELE TEMATYCZNE I PRIORYTETY

Środki Programu inwestowane są w kluczowe obszary istotne dla niebieskiego i zielonego sektora gospodarki regionu Południowego Baltyku, określone jako cele szczegółowe Programu. Realizowane projekty muszą wpisywać się w jeden z tych celów.

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej i potencjału innowacyjnego niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Poludniowego Bałtyku.

 • Cel szczegółowy 1.1: Wzrost obecności MŚP z zielonego i niebieskiego sektora gospodarki na rynkach międzynarodowych
 • Cel szczegółowy 1.2: Wzrost transferu innowacji w celu rozwoju MŚP z sektora niebieskiego i zielonego

Oś Priorytetowa 2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego rozwoju.

 • Cel szczegółowy 2.1: Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez przekształcenie ich w zrównoważone atrakcje turystyczne
 • Cel szczegółowy 2.2: Wzrost wykorzystania zielonych technologii w celu ograniczenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku

Oś Priorytetowa 3: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu.

 • Cel szczegółowy 3: Poprawa jakosci usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko w obszarze Południowego Bałtyku

Oś Priorytetowa 4: Wzmocnienie zasobów ludzkich w obszarze niebieskiego i zielonego sektora gospodarki.

 • Cel szczegółowy 4: Wzrost udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki w obszarze Południowego Bałtyku

Oś Priorytetowa 5: Zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych.

 • Cel szczegółowy 5: Zwiększnie możliwości lokalnych instytucji z obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w ponadgranicznych sieciach współpracy

 

BENEFICJENCI 

Lista przykładowych instytucji uprawnionych do składania wniosków w Programie:

 • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (z osobowością prawną)
 • izby handlowe, organizacje wsparcia biznesu oraz agencje rozwoju
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytucje badawczo-rozwojowe
 • instytucje zarządzania zasobami leśnymi
 • administracja miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego oraz administracja infrastruktury transportowej
 • biura zatrudnienia, administracja rynku pracy, związki zawodowe i organizacje pracodawców
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EGTC)

 

BUDŻET 

Program przewiduje współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) działań realizowanych we współpracy między dwiema lub większą liczbą organizacji z co najmniej dwóch uczestniczących państw członkowskich. Środki dostępne w ramach Programu wynoszą 78 mln EUR. Współfinansowanie dla beneficjentów z Polski, Litwy i Niemiec wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast beneficjenci ze Szwecji i Danii otrzymują do 75% współfinansowania z EFRR. Współfinansowanie z EFRR jest wypłacane w oparciu o półroczne okresy raportowania.

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju

Szczegółowe informacje o Programie i naborach wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.southbaltic.eu

 

 
Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego