Szukaj
 
     
   

O programie

 • Cel

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013 kontynuował i rozszerzał współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, która wcześniej rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. 

Głównym celem Programu było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel Programu realizowany był poprzez niekomercyjne projekty w ramach priorytetów i działań wymienionych poniżej. Obecnie Program jest w fazie rozliczania projektów.

 • Obszar

Mapa obszaru programu LT-PL-RU

 • Priorytety i działania

Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań

 • Działanie 1.1  Zrównoważone wykorzystanie środowiska
 • Działanie 1.2  Poprawa dostępności


Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

 • Działanie 2.1 Rozwój turystyki
 • Działanie 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
 • Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy
 • Działanie 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne

 

 • Beneficjenci
 • władze lokalne i regionalne
 • instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym
 • organizacje pozarządowe i non profit
 • organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
 • euroregiony

 

Dofinansowanie: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci Programu mieli możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu.

 

 • Budżet

Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 145 861 066,56 EUR  (124 212 271,66 EUR ze środków UE)

 

 • Instytucja Zarządzająca

 

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: 22 273 70 00
www.mr.gov.pl

 

 • Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz projektów wdrażonych w jego ramach znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013:

http://www.lt-pl-ru.eu

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego