Szukaj
 
     
   

Konkursy


Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-06-30

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków:

Od 1 września 2015 r. do 18 września 2015 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
    oraz
  2. w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 18.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

77 637 335,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu.

więcej...

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego