Szukaj
 
     
   

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

2016-06-08

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na  projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Informacje o naborze

Wstępna informacja
o naborze

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na  projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Termin, od którego można składać wnioski

18 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 29 lipca 2016 r.

Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał)

Nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 8 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 29 lipca br. wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek składany jest:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz
 2. w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku.

Kto może składać wnioski?

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane
w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy
z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)[1].
 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. 
 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 40 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

 Regulamin konkursu:  https://www.cpe.gov.pl/repozytorium/2087,pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4   do regulaminu konkursu.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 378 31 68  w godzinach 09.00-12.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

(tutaj należy wkleić link do odpowiednich dokumentów programowych, np. do SzOP)

 • Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-003/16:

                      (aktywny link zostanie wstawiony po publikacji)

 

[1] W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się finansowania działań o charakterze mobilnościowym, które mogą być realizowane tylko i wyłącznie w Działaniu 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

 

Załączniki
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.46 MB
REGULAMIN KONKURSU_aktualizacja_27.07.2016_rej zm.pdfData dodania: 2016-07-28 13:40:45
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 988 KB
Zał. nr 13a_Wzór karty oceny formalno-merytorycznej.pdfData dodania: 2016-07-28 13:40:45
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.19 MB
REGULAMIN KONKURSU_w wersji zwykłej.pdfData dodania: 2016-06-08 14:21:48
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 9.34 MB
Załączniki_w wersji zwykłej.zipData dodania: 2016-06-08 14:21:48
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 1.10 MB
REGULAMIN KONKURSU_w wersji dla osób niedowidzących.pdfData dodania: 2016-06-08 14:21:48
Pobierz plik w formacie: zip
Rozmiar: 5.47 MB
Załączniki_w wersji dla osób niedowidzących.zipData dodania: 2016-06-08 14:21:48
Pobierz plik w formacie: doc
Rozmiar: 120 KB
Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu _28 06 2016.docData dodania: 2016-06-28 10:10:37
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 274 KB
Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu _06.07.2016.pdfData dodania: 2016-07-06 09:34:07
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 275 KB
Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-003_16_15.07.2016.pdfData dodania: 2016-07-15 14:30:09
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 191 KB
Extract-from-the-rules-of-the-call-for-proposals-no-POWR.04.03.00-IP.07-00-003-16.pdfData dodania: 2016-07-18 14:33:04
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 289 KB
Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu _19.07.2016.pdfData dodania: 2016-07-19 12:33:05
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 272 KB
pismo IZ dot angażowania nauczycieli do projektów EFS_16.02.2016.pdfData dodania: 2016-07-19 12:33:05
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 62 KB
pismo IZ dot dodatków do wynagrodzeń_23.02.2016.pdfData dodania: 2016-07-19 12:33:05
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 80 KB
pismo IZ dot potencjału kadrowego beneficjenta_10.12.2015.pdfData dodania: 2016-07-19 12:33:05
Pobierz plik w formacie: pdf
Rozmiar: 63 KB
pismo IZ dot. umowy o pracę a zasada konkurencyjności_05.11.2015.pdfData dodania: 2016-07-19 12:33:05

powrot

Logo Narodowej Strategii Spójności

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego