PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007-2013

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, realizowanego w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Cechą charakterystyczną, wyróżniającą Program Południowy Bałtyk, spośród innych programów współpracy transgranicznej jest jego duży zasięg terytorialny, obejmujący regiony pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Niemiec.

PRIORYTETY PROGRAMU

Program Południowy Bałtyk obejmuje swoim zasięgiem zarówno „nowe" jak i „stare" państwa członkowskie Unii Europejskiej, między którymi występują znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomoc udzielana w ramach Programu koncentrować się będzie na następujących priorytetach współpracy:

Oś priorytetowa 1. Konkurencyjność gospodarcza

Oś priorytetowa 2. Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość

Oś priorytetowa 3. Pomoc techniczna

BUDŻET PROGRAMU

Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 75 342 210 Euro, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 60 735 659 Euro.

Więcej informacji o Programie znajduje się na jego oficjalnej stronie www.southbaltic.eu.

Wspólna Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. 0-22 330 31 05
Fax 0-22 330 31 56
www.mrr.gov.pl


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW