KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Strona Internetowa Krajowej Instytucji Wspomagającej POKL

Krajowa Instytucja Wspomagająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została utworzona w celu wspierania realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty innowacyjne to przedsięwzięcia mające na celu poszukiwanie nowych i bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Dzięki współpracy ponadnarodowej, partnerzy realizujący projekty także mają szansę na wypracowanie lepszych oraz bardziej nowatorskich rozwiązań.

 
Do podstawowych zadań KIW należy:

  • wsparcie merytoryczne dla  instytucji zaangażowanych w  realizację projektów innowacyjnych  oraz ponadnarodowych (m.in. organizacja systemu eksperckiego)
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla instytucji pośredniczących, ekspertów, projektodawców, realizatorów projektów oraz  kadr Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • opracowanie jednolitych standardów oceny projektów (m.in. wytycznych i podręczników)
  • wspieranie zadań promocyjnych instytucji pośredniczących i wdrażających (m.in. konkurs na najlepsze innowacje społeczne)
  • realizacja działań informacyjnych (opracowanie i wydawanie broszur, biuletynu informacyjnego, prowadzenie portalu internetowego)
  • wsparcie i koordynacja Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami współpracy ponadnarodowej
  • monitorowanie realizacji projektów (opracowywanie analiz i raportów w celu m.im. definiowania kierunków wsparcia oraz obszrów tematycznych)
  • wspieranie działań promujących, upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki oraz praktyki działania instytucji i organizacji efektów najlepiej ocenionych rozwiązań (mainstreaming)

 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW