PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA - POLSKA - ROSJA EISP 2007-2013

www.lt-pl-ru.eu

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013 kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel Programu realizowany będzie poprzez niekomercyjne projekty w ramach następujących priorytetów i działań:

Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań

 • Działanie 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska
 • Działanie 1.2. Poprawa dostępności


Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

 • Działanie 2.1. Rozwój turystyki
 • Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
 • Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy
 • Działanie 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne

 

Priorytet horyzontalny dotyczący rozwoju współpracy społeczności lokalnych

 

Okres realizacji programu: od zatwierdzenia programu przez KE (tj. od 17 grudnia 2008) do 31 grudnia 2016 r.
Wszystkie projekty muszą zostać zakontraktowane nie później niż do 31 grudnia 2013 r.
Wszystkie działania w ramach projektów muszą się zakończyć do 31 grudnia 2014 r.
Finansowe zakończenie wszystkich umów, ewaluacja ex-post programu, dostarczenie do KE raportu końcowego oraz ostatnia płatność z KE muszą nastąpić nie później niż 31 grudnia 2016r.

Obszar wsparcia programu

 

Obszar wsparcia programu

 

Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 144 mln EUR (132,1 mln EUR ze środków UE)

Potencjalni wnioskodawcy / beneficjenci programu:

 • władze lokalne i regionalne
 • instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych na poziomie regionalnym/lokalnym
 • organizacje pozarządowe i non profit
 • organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
 • euroregiony.

Dofinansowanie: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci będą mieli możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu.

Typy realizowanych projektów:

 • Projekty zintegrowane, w których każdy z partnerów realizuje część działań projektu na obszarze swojego terytorium
 • Projekty symetryczne, w których podobne działania realizowane są po obu stronach granicy
 • Projekty wdrażane zasadniczo po stronie jednego kraju, ale wykazujące oddziaływanie także w kraju/krajach partnerskich.

Podstawowe kryteria kwalifikowalności projektów:

 • projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne nad granicą UE, tzn. musi być złożony wspólnie przez beneficjentów z Polski i/lub Litwy oraz Rosji
 • projekt musi być wdrożony w obszarze wsparcia programu, a działania inwestycyjne (infrastruktura) mogą być realizowane wyłącznie na głównym obszarze wsparcia
 • ogólna wartość działań finansowanych w regionach przyległych nie może przekraczać 20% ogólnego budżetu programu
 • projekty zintegrowane będą traktowane jako priorytetowe.


Partnerstwo w projekcie:

 • Dla każdego projektu wszyscy partnerzy wybiorą spośród siebie partnera wiodącego przed złożeniem wniosku
 • Partner wiodący składa wniosek do WST, podpisuje umowę grantową ze Wspólną Instytucją Zarządzającą oraz odpowiada prawnie i finansowo za realizację projektu.

Partner wiodący określa relacje z partnerami uczestniczącymi w projekcie w umowie partnerskiej obejmującej m.in. zasady gwarantujące właściwe zarządzanie finansowe funduszami przeznaczonymi na realizację projektu, przekazywanie środków finansowych pomiędzy partnerami, a także ustalenia dotyczące odzyskiwania kwot nienależnie przekazanych.

Procedury przyznawania dofinansowania:

Procedurami właściwymi do przyznawania grantów będą zasady do zawierania umów w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej tj. zgodnie z Praktycznym przewodnikiem procedur zawierania umów dla zewnętrznych działań Wspólnot Europejskich, tzw. PRAG


Procedury składania wniosków i zawierania umów:

 

Zaproszenie do składania wniosków

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru projektów zawarte będą w Wytycznych dla wnioskodawców (sposób wypełnienia formularza wniosku, dokumenty dodatkowe etc.). Nabór projektów będzie trwać minimum 90 dni od momentu jego ogłoszenia.

Wnioskodawcy mogą zadawać pytania związane z naborem wniosków najpóźniej do 21 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków. Odpowiedzi będą udzielane najpóźniej do 11 dnia przed terminem składania wniosków.

Do dofinansowania rekomendowane będą tylko projekty, które otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów.

Schemat przepływu środków finansowych

 

 

Struktury odpowiedzialne za wdrażanie programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

 • Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)
 • Wspólna Instytucja Zarządzająca (WIZ): Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Departament Certyfikacji i Desygnacji)
 • Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zlokalizowany w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
 • Oddziały WST w Olsztynie, Wilnie i Kaliningradzie.

Wspólna Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Certyfikacji i Desygnacji

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. 0-22 273 74 50
Fax 0-22 273 89 06
www.mir.gov.pl

 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW