KRAJOWY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Strona Internetowa Krajowego Ośrodka EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego został utworzony aby wspierać instytucje systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce realizowanych przez nich zadaniach. W okresie programowania 2007-2013 z EFS finansowany jest jeden program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) (więcej informacji o PO KL na stronie: http://www.efs.gov.pl/).
Działania Krajowego Ośrodka EFS skupiają się głównie na dostarczaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce pracownikom instytucji wdrażających ten fundusz. Na poziomie beneficjentów wsparcia udzielają Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, które są wspierane i rozwijane przez Krajowy Ośrodek EFS.

 ZADANIA Krajowego Ośrodka EFS 

 • W zakresie koordynacji sieci Regionalnych Ośrodków EFS
  Krajowy Ośrodek EFS zapewnia wysoką jakość usług świadczonych przez Ośrodki poprzez standaryzację usług i certyfikację personelu oraz samego Ośrodka. Aby zapewnić Ośrodkom możliwość osiągnięcia standardów, Krajowy Ośrodek prowadzi szkolenia dla personelu w zakresie rozwijania wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań.
  W ramach Akademii Rozwoju Lokalnego, która skupia przedstawicieli Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących PO KL, a także innych organizacji i instytucji, Krajowy Ośrodek EFS prowadzi dyskusję na temat rozwoju sieci oraz form udzielanego wsparcia. Wypracowane w dyskusji rozwiązania mają dostosowywać świadczone przez Ośrodki usługi do bieżących potrzeb beneficjentów oraz mają umożliwić beneficjentom jak najlepsze wykorzystanie EFS dla rozwoju społeczności lokalnych.
  Krajowy Ośrodek EFS promuje sieć Regionalnych Ośrodków EFS i utrzymuje spójny wizerunek sieci.
 • W zakresie wsparcia instytucji uczestniczących w systemie wdrażania PO KL oraz promocji PO KL
  W celu podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Pośredniczących i Wdrażających Krajowy Ośrodek organizuje szkolenia oraz doradztwo zarówno z tematyki objętej wsparciem EFS jak i szkolenia umożliwiające rozwój umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań.
  Ponadto Krajowy Ośrodek prowadzi działania promujące Europejski Fundusz Społeczny oraz możliwości, jakie oferuje ten fundusz.


REGIONALNE OŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego powstały, aby wspierać potencjalnych projektodawców w przygotowaniu dobrych projektów, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, zarówno na poziomie środowisk lokalnych, jak i w szerszym kontekście - na poziomie regionów, a także przyczyniają się do wprowadzenia trwałej zmiany społecznej.
Ośrodki oferują pomoc projektodawcom zarówno w fazie przygotowania przedsięwzięcia, jak i w jego realizacji, już po otrzymaniu dotacji, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej związanej z realizacją projektu. Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna.


ZADANIA Regionalnych Ośrodków EFS

 • wspieranie powstawania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS: od pomysłu poprzez złożenie wniosku, aż do rozliczenia projektu poprzez szkolenia i doradztwo dla projektodawców
 • wspieranie rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie i rozwój partnerstw na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz inicjowanie działań identyfikujących lokalnych liderów, aktywizujących lokalne instytucje i organizacje
 • pomoc w diagnozowaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym/regionalnym i dostosowywanie działań w taki sposób, aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom.

 


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW