Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 zaprasza do składnia ofert na świadczenie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie produkcji materiałów audiowizualnych wraz z przygotowaniem 2 scenariuszy filmów promocyjnych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007 – 2013. Usługa powinna być zrealizowana zgodnie z zapisami umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia) - pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy) - pobierz (.doc).

Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres joanna.satora@cpe.gov.pl nie później niż w dniu 15 lutego 2015 do godziny 20:00 (CET). 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Andrzejem Słodkim, tel. (0048)22-378-31-31 lub 782 110 217. 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie usługi doradztwa grupowego z zakresu tematyki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym kwestii możliwości aplikowania, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 27 stycznia 2015 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia:

Zaproszenie - pobierz (.pdf)

1. Zał. nr 1 do Zaproszenia (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia),- pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 2 do Zaproszenia (Formularz ofertowy) - pobierz (.doc).

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla pracowników/członków zespołu Beneficjenta. 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 21 stycznia 2015 r. do końca dnia wyłącznie pocztą elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl 

 

Poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert oraz załączniki do zaproszenia: 

1. Pełna wersja zaproszenia do składania ofert - pobierz (.pdf)

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - pobierz (.pdf) (Projekt umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia), 

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia -  pobierz (.doc)(Formularz ofertowy). 

 

 

 

 


 

Archiwum >>


STRONY GŁÓWNE PROGRAMÓW